Tiltak

I OneCo jobber vi kontinuerlig med å forbedre våre egne prestasjoner. På bakgrunn av forholdene som er dokumentert og ønsket om å bedre dagens situasjon, er følgende forbedringstiltak iverksatt eller planlagt iverksatt:
 
Rekruttering og utvelgelse
 • Nye maler for stillingsannonser som bedre reflekterer vårt ønske om økt mangfold, inkludert gjennomgang av språk- og bildebruk.
 • Konsernfelles krav om at kvalifiserte, kvinnelige søkere alltid skal innkalles til intervju.
 • Innføre krav til eksterne rekrutteringsbyrå om å identifisere og presentere kvalifiserte kandidater av begge kjønn.
 • Rekruttere fra andre utdanningsinstitusjoner enn dem vi tradisjonelt benytter og som har en jevnere kjønnsfordeling enn i tradisjonell yrkesopplæring.
 • Vurdere det implisitte kravet om «bransjeerfaring».
 • Sikre deltakelse fra begge kjønn i utvelgelsesprosessen der hvor dette er gjennomførbart.
Kompetanse og utvikling
 • Synliggjøre kvinnelige rollemodeller som allerede jobber i OneCo både internt og eksternt
 • Etablere internt kvinnenettverk og vurdere intern mentorordning for kvinner
 • Strukturert årlig prosess for å identifisere talenter og lederkandidater med krav om å særskilt vurdere kvinnelige ansatte
 • Gjennomgå stillingsbeskrivelser for å kartlegge om det er forhold i disse som hindrer likestilling
 • Delta i bransjeinitiativ for å øke likestilling
 • Analysere resultatene fra medarbeiderundersøkelsen for å finne kjønnsforskjeller og bakgrunnen for disse
 • Kartlegge behov og vurdere ulike livsfasetiltak
Belønning og bonus
 • Systematiske analyser i forbindelse med lønnsoppgjør for å avdekke eventuelle kjønnsforskjeller i lønnsutvikling
 • Systematisk benchmark av lønnsbetingelser mot markedet forøvrig
Turnover
 • Kartlegge sluttårsaker gjennom strukturerte sluttsamtaler og spørreundersøkelser.
Samspill med tillitsvalgte
 • Konsernfelles analyser og resultater for 2021 vil gjennomgås på samspillsmøte med tillitsvalgte og verneombud våren 2022.
 • Videreutvikling av arbeidet og oppfølging av tiltak og resultater vil foregå i det enkelte forretningsområde.
 • Konkrete mål og tiltak som ikke er konsernfelles, vil avtales i etablerte fora i det enkelte forretningsområde eller avdeling.
Evaluere resultatet

Tiltak vil evalueres fortløpende.