Oversikt

Likelønnskartlegging

På tvers av selskapene i OneCo er det gjort en kategorisering av stillinger for å kunne gjennomføre konsernets første lønnssammenligning. I løpet av 2022 vil denne stillingskategoriseringen finjusteres. I dag er ikke stillingstitler harmonisert på tvers av selskapene, og samme stillingstittel kan derfor ha svært ulikt innhold og ansvar.

Et konkret eksempel på dette er tittelen «Prosjektleder» som dekker ledelse av prosjekter med en økonomisk ramme som kan variere fra NOK 100 000 til flere hundre millioner. Et annet eksempel er tittelen «avdelingsleder» som kan ha personalansvar for noen få ansatte til over 100 personer.
Nøkkeltall kvinner
 
andel2
konsernledelse
ledergruppe
avdelingsledelse
administrasjon
produksjon
fagarbeidere
ugafl%C3%A6rte
l%C3%A6rlinger
Beskrivelse av stillingskategoriene:
Konsernledelse
Består av personer som inngår i den øverste ledelsen av konsernet. Arbeidsoppgavene er vesentlig av strategisk art, og det er krav om høyere utdanning på master- eller bachelornivå.
Ledelse av forretningsområdene
Består av personer med resultat- og personalansvar – eller spesifikt fagansvar i de ulike forretningsområde. Arbeidsoppgaver av strategisk og operativ art, og det er i hovedsak krav til høyere utdanning.
Avdelingsledere
Består av personer med resultat- og personalansvar for definerte avdelinger. Arbeidsoppgaver knyttet til operativ drift av egen avdeling. I mindre grad krav til formell utdanning, men svært ofte ønskes erfaring fra operativ drift. Mange i denne gruppen har teknisk fagskole eller ingeniørutdanning.
Administrasjon
Består av personer i administrative støttefunksjoner. Fellestjenester innen regnskap og lønn inngår blant annet i denne gruppen. Arbeidsoppgaver av operativ art. Krav til fagspesifikk kompetanse, men ikke kravsatt utdanningsnivå.
Produksjon
Består av personer som utfører oppgaver knyttet til konkrete leveranser, for eksempel prosjektleder, kalkulatør, faglig ansvarlig, salg og kundeoppfølging. Arbeidsoppgaver av operativ art hvor erfaring fra prosjekt- eller tjenesteleveranser vektlegges.
Fagarbeider
Består av personer med fagbrev innen elektro, telekom, automasjon, sveising eller tilsvarende. Utfører konkrete oppdrag ute hos kunder eller i prosjekt på byggeplass. Krav til avlagt fagbrev.
Ufaglært
Består av personer som utfører driftsrelaterte arbeidsoppgaver som ikke krever fagbrev. Teknisk innsikt og praktisk erfaring vektlegges.
Lærling
Består av personer som er underveis i et utdanningsløp frem til fagbrev. Utdanningsløpet er 2,5 år med noen unntak.
Deltidsarbeid

Det er et svært lavt omfang av deltidsarbeid i OneCo. Totalt jobber 60 personer deltid, 46 menn og 14 kvinner. Deltid gjennomføres etter initiativ og ønske fra den ansatte og i samråd med leder. Blant dem som jobber deltid, jobber de fleste enten 50 % stilling eller 80 % stilling. Redusert stilling har i noen få tilfeller blitt til som et alternativ til nedbemanning i restruktureringsprosesser.
Midlertidige stillinger

OneCo benytter i liten grad midlertidige stillinger. Ved utgangen av 2021 er mindre enn 2 % av våre ansatte i midlertidige ansettelsesforhold. Midlertidige stillinger blir blant annet brukt i forbindelse med særlig høy arbeidsbelastning eller ved ferieavvikling for hovedsakelig administrative stillinger, og det benyttes gjerne skoleelever eller studenter i dette arbeidet.
Permisjon ved fødsel eller adopsjon

tekst